Dr. Wil­helm Pin­tar

Dr. Wil­helm Pin­tar ist unser Schul­arzt.

Schul­psy­cho­lo­gi­sche Bera­tungs­stel­le

Dipl. Päd. Moni­ka Hödl-Lan­geg­ger BA
Sekre­ta­ri­at — Refe­rat Nord
+43 5 0248 345 686
Fron­leich­nams­weg 4, 8940 Lie­zen
monika.hoedl-langegger@bildung-stmk.gv.at<mailto:monika.hoedl-langegger@bildung-stmk.gv.at>
https://​www​.bil​dung​-stmk​.gv​.at/​s​c​h​u​l​p​s​y​c​h​o​l​o​gie

Schul­psy­cho­lo­gin

Mag.a Bar­ba­ra Recher

Fron­leich­nams­weg 4, 8940 Lie­zen

barbara.​recher@​bildung-​stmk.​gv.​at

Tel.: 05 0248 345 – 687